Algemene voorwaarden

Verhuur voorwaarden
– Verhuurprijzen zijn gebaseerd op 1 verhuur dag (24 uur).
– Verhuurprijzen op de website kunnen mogelijk afwijken. Aan onjuist vermelde verhuurprijzen op de website kunnen geen rechten aan ontleend worden.
– De verhuurde goederen bezorgen zit niet standaard in de verhuurprijs, deze dienen opgehaald en geretourneerd te worden door de huurder.
– De huurder is verantwoordelijk voor de verhuurde goederen.
– De verhuurde goederen zijn niet verzekerd, de huurder dient indien gewenst dit zelf te verzekeren.
– Bij uitgifte en retourneren zijn en worden alle goederen gecontroleerd op compleetheid, netheid en technische werking. Bij schade door onjuist gebruik of bij incomplete verhuurde goederen zal de schade direct verhaald worden op de huurder mits de schade niet veroorzaakt is door normale slijtage (ouderdom) of een technisch mankement welke niet door de verhuurder is aangebracht door onjuist gebruik.
– Opbouw, afbouw, transport en bedienen zit niet standaard in de prijs inbegrepen van de verhuurde goederen.
– Een geldige legitimatie is vereist voor uitgifte van de verhuurde goederen
– Een borg bedrag (bepaald op het totaal verhuurde goederen) wordt bepaald tijdens de offerte aanvraag en dient voldaan te worden voor uitgifte van de verhuurde goederen.
– Volledige Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres zijn vereist voor uitgifte van de goederen.
– Bij het plaatsen van een reservering behoud House Plaza het recht om de reservering te annuleren wanneer er niet voldaan is aan de algemene – voorwaarden.
– Het bezorgen van verhuurde goederen is tot de drempel van de voordeur, tenzij anders overeengekomen. Defecte liften, onbegaanbare wegen (zandpaden, geen vlakke ondergronden etc.), trappen etc. worden extra kosten in rekening gebracht welke met de huurder vooraf in overeenstemming worden bepaald. Wanneer er geen overeenstemming is bereikt bij de aflevering tussen de verhuurder en House Plaza behoud House Plaza het recht om de verhuurde goederen weer retour te nemen en de kosten hiervan in rekening te brengen.
– Bij het plaatsen van een reservering / offerte aanvraag zal House Plaza een bevestiging zenden of de gewenste goederen beschikbaar zijn voor verhuur.
– Verhuurde goederen die niet langer beschikbaar zijn door overmacht (bijv. defect geretourneerde goederen, niet tijdig geretourneerde goederen etc.) zal House Plaza een alternatief aanbieden indien mogelijk en beschikbaar. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Algemene voorwaarden

House Plaza, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te plaats, Lisse onder nummer 57807248, hierna te noemen “House Plaza”, House Plaza is een bureau dat DJ, dans- stelt, vuur en hostess entertainment aanbiedt in binnen en buitenland. Hierna te noemen artiesten.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van House Plaza, onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel
1:Algemeen
1.1 Alle artiesten die zijn ingeschreven bij House Plaza worden door House Plaza geselecteerd en bemiddeld.
1.2 Het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij House Plaza, of indien dit door House Plaza wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. Artiesten en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op enig auteursrecht jegens House Plaza, noch jegens derden.
1.3 House Plaza erkent het portretrecht van Artiesten zoals omschreven in artikel 19 e.v. van de Auteurswet uit 1912.
1.4 House Plaza heeft het recht voor om foto-, film- en/of videomateriaal, waarop artiesten staan afgebeeld te verspreiden onder potentiële opdrachtgevers in het kader van de hierboven omschreven bemiddeling en selectie. Ook heeft House Plaza het recht dit materiaal ter promotie van artiesten openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van Artiesten of de opdrachtgever vereist is.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen House Plaza en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen van House Plaza zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met House Plaza komt alleen dan tot stand wanneer, enerzijds House Plaza een order en/of opdracht schriftelijk of per mail heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en tijdig schriftelijk of per mail, d.w.z. uiterlijk 7 werkdagen voor de aanvangs- / instructiedatum, aan House Plaza geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk of per mail door House Plaza zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door House Plaza zijn bevestigd.
3.2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door House Plaza afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3. House Plaza is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (levering-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in het beginsel door House Plaza bepaald. House Plaza heeft het recht om indien dat door House Plaza noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven
4.1 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
4.2 Alle door House Plaza gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De bijkomende kosten bestaan uit:
“Agency costs”: uren gemaakt door House Plaza ontstaan door meerwerkzaamheden i.v.m. zaken zoals; wijzigen van aanvraag, data, locatie en werktijden, herinstrueren, tailormade rapportage, rayonneren, routeren, bijhouden van voorraadadministratie, handling van speciale projectkleding en dergelijke, indien niet specifiek in de offerte meegenomen.
4.3. Alle door House Plaza gemaakte “Out-of-Pocket kosten” worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met 10% administratiekosten. Deze kosten kunnen bestaan uit: ” Entreegelden, parkeerkosten etc. indien House Plaza geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de opdrachtgever; tijdens een project en/of instructie; ”
4.4. Indien opdrachtgever wil dat de artiesten verschijnen op een casting, zijn daaraan geen kosten verbonden, tenzij het gaat om meer dan drie (3) personen. In dat geval is een nader overeen te komen bedrag per persoon verschuldigd aan House Plaza, onverlet alle andere en overige (prijs)afspraken. Eventuele uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Wel is opdrachtgever in alle gevallen per persoon reiskosten verschuldigd.

Artikel 5: Facturering en betaling
5.1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van House Plaza binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door House Plaza aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
5.2. Reclames omtrent de door House Plaza uitgebrachte facturen dienen, binnen acht dagen na factuurdatum bij House Plaza te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
5.3. Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
5.4. House Plaza heeft het recht om op basis van een goedgekeurde offerte bedragen boven de
€ 2.000,00 een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door House Plaza aangegeven rekening voldaan te zijn.
5.5 klanten die in het buitenland wonen of gevestigd zijn dienen 100% vooraf te voldoen.
5.6. House Plaza heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in z’n geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur.
5.7. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.
5.8. Indien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan House Plaza verschuldigd is in gebreke blijft, is hij met ingang van de vervaldag daarover vijf procent rente verschuldigd. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens een zelfde percentage verhoogd.
5.9. Ingeval van incasso van een factuur is House Plaza gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.10. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 6: Wijzigingen omtrent projectdagen
6.1. Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is hij aan House Plaza verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door House Plaza gemaakte kosten, onverminderd het recht van House Plaza om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende opdrachtbevestiging en luidt als volgt: ” Op de aanvangs-/instructiedatum van het project c.q. tijdens het project 100%; ” Korter dan of gelijk aan 3 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van het project 100%; ” Langer dan 3 dagen doch korter dan of gelijk aan 7 dagen voor aanvangs-/instructiedatum van het project 75%; ” Langer dan 7 dagen doch korter dan of gelijk aan 10 dagen voor aanvangs-/instructiedatum van het project 50%; ” Langer dan 10 dagen doch korter dan of gelijk aan 15 dagen voor aanvangs-/instructiedatum van het project 10%.
6.2. De door de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met House Plaza dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij House Plaza.

Artikel 7: Concurrentiebeding
7.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met artiesten (m/v) van House Plaza een overeenkomst / opdracht aan te gaan, binnen een jaar na de laatste opdracht van de desbetreffende artiest via House Plaza. Daarna is dit slechts toegestaan nadat schriftelijke toestemming van House Plaza is verkregen.
7.2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 7.1. gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5000,00 vermeerderd met € 500,00 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst en is direct opeisbaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door House Plaza ingeschakelde artiesten (m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
8.2. Wordt de onder artikel 8.1. genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de artiesten (m/v) van House Plaza en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
8.3. Indien de artiesten (m/v) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 8.1. genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate aan opzet of bewuste roekeloosheid van de artiesten (m/v) is te wijten.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart House Plaza te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
8.5. De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de artiesten (m/v) van House Plaza en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de artiesten (m/v) van House Plaza en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van House Plaza zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.
8.6. House Plaza is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van House Plaza of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van artiesten van House Plaza en/of door deze ingeschakelde derden. House Plaza is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. House Plaza is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van House Plaza of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of opdrachtmateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtmateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van House Plaza bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
8.7. De opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de artiesten (m/v) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. House Plaza aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de artiesten (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
8.8. Indien één of meerdere artiesten (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met House Plaza, dient de opdrachtgever House Plaza daarover onverwijld, althans binnen een uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan House Plaza te betalen de aan de artiesten(s) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies.
House Plaza is niet aansprakelijk voor de geplaatste artiesten(s) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van House Plaza bij de selectie van de geplaatste artiesten(s) (m/v).
8.9. House Plaza is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computer-programmatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
8.10. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt House Plaza geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
8.11. House Plaza draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
8.12. Evenmin is House Plaza aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
8.13 De opdrachtgever vrijwaart House Plaza voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door House Plaza ingeschakelde/ betrokken artiesten (m/v) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens artiesten of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door House Plaza.
8.14. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de artiesten (m/v) van House Plaza kan House Plaza niet aansprakelijk worden gesteld. House Plaza zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.
8.15. House Plaza is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die artiesten (m/v) van House Plaza rechtstreeks hebben gedaan jegens de opdrachtgever.
8.16. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel in zijn geheel is bepaald, is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.
8.17. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan House Plaza worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
8.17.House Plaza is noch jegens artiesten, noch jegens opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens van Artiesten die bij House Plaza staan ingeschreven.

Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering
9.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is House Plaza gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is House Plaza bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
9.2. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is House Plaza gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
9.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met House Plaza gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer House Plaza aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens House Plaza zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is House Plaza gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die House Plaza op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
9.4. In geval van opschorting krachtens artikel 9.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door House Plaza bespaarde kosten.
9.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 9.3. wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door House Plaza bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 10.3. is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 9.6.
9.6. House Plaza behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
9.7. House Plaza heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van House Plaza te weigeren of te beëindigen. House Plaza heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

Artikel 10: Overmacht
10.1.House Plaza is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van House Plaza onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door House Plaza ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van House Plaza of van diens leveranciers.
Van overmacht is tevens sprake indien door House Plaza ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
10.2. House Plaza zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft House Plaza het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. House Plaza zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
10.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
11.1. House Plaza behoudt zich al haar intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder met name auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
11.2. House Plaza is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
11.3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van House Plaza niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door House Plaza en de door haar ingeschakelde derden/ artiesten (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.
11.4. Bij foto-opdrachten verkrijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven het publicatierecht om gedurende de periode van één jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag-, week en maandbladen en reclamefolders, niet groter dan A4-formaat, met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. De periode van één jaar gaat in op de datum van de eerste publicatie. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht jegens House Plaza voor wat betreft deze datum. Voor elke vorm van afwijkend gebruik dient opdrachtgever een separate schriftelijke overeenkomst met House Plaza aan te gaan.
11.5. Bij opdrachten voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een schriftelijke overeenkomst met House Plaza dient aan te gaan.
11.6. Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldings-plicht aan House Plaza in geval van wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij het Model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden geëffectueerd, nadat schriftelijke toestemming is verleend door House Plaza. Indien een andere opdrachtgever Artiesten voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd, krijgt deze opdrachtgever altijd voorrang op de opdrachtgever die een bestaand contract wenst te verlengen of een nieuw contract wenst aan te gaan.
11.7. Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het materiaal, nadat hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens House Plaza heeft voldaan tenzij andere schriftelijk afspraken zijn gemaakt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt er een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 2500,00 vermeerderd met € 250,- per dag en/of per opname, gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmaking.

Artikel 12: Recht op exclusiviteit
Opdrachtgever heeft in beginsel geen recht op exclusiviteit op de door House Plaza geleverde Artiesten. Indien opdrachtgever dit wenst, dienen daarover vooraf schriftelijke afspraken met House Plaza te worden gemaakt. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven die in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.

Artikel 13: Retentierecht
House Plaza is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 14: Overdracht
14.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van House Plaza.
14.2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks House Plaza onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 15: Meerdere partijen
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen House Plaza enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 16: Aflevering opdrachtmateriaal
16.1. Aflevering door de opdrachtgever van door House Plaza te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen opdrachtmateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van House Plaza.
16.2. Bij aflevering van het opdrachtmateriaal dient House Plaza een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
16.3. House Plaza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd opdrachtmateriaal.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en House Plaza is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met House Plaza gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij House Plaza een andere rechter mocht verkiezen.